Detali paieška
Titulinis   /   Apie   /   Ištekliai   /   Žodynai   /   Sinonimų žodynas

Sinonimų žodynas
Jums pateikiamas svetainės www.raštija.lt registruotų vartotojų šio ištekliaus vertinimų vidurkis.
Ieškoti žodyno žodžių
Aprašymas
Antanas Lyberis. Sinonimų žodynas. 2-asis pataisytas leidimas; redagavo Jonas Paulauskas. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2002, XIV, 586 p. ISBN 9986-668-32-8
Leidybą rėmė Valstybinė lietuvių kalbos komisija pagal Valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005 metų programą.
 
PRATARMĖ ANTRAJAM LEIDIMUI
 
Prieš 20 metų išėjusio „Sinonimų žodyno“ vis labiau pasigenda kūrybiniai darbuotojai, kaip tikro pagalbininko, padedančio rasti tikslų žodį savo rašiniams. Šio žodyno autorius Antanas Lyberis (1909–1996), dirbdamas akademinio Lietuvių kalbos žodyno redakcijoje, visą laiką domėjosi sinonimija. Maždaug nuo 1973 metų jis ypač atsidėjo sinonimų medžiagos rinkimui ir tvarkymui. Deja, autorius nesutelkė jaunų sinonimijos tyrėjų ir kaupėjų, todėl šiuo metu lietuvių leksikografai nėra pasirengę naujam, platesniam ir greitai realizuojamam šios srities darbui. Todėl reikia tenkintis antruoju to paties žodyno leidimu, tobulinimą ir plėtimą paliekant artimiausiai ateičiai.

Tačiau šiokius tokius, labiausiai į akį krintančius netikslumus, nenuoseklumus, nevienodumus antrajame leidime stengtasi pašalinti.

Autoriaus buvo įdėta į žodyną ir bent kiek frazeologizmų. Bet jie neiškelti atskirai abėcėlės tvarka kaip žodžiai. Frazeologizmai yra to paties leksikos lygmens reiškiniai kaip ir žodžiai. Todėl, pateikiant abėcėliškai visus žodyne esančius žodžius, tą patį reikia padaryti ir su frazeologizmais.

Didelę dalį medžiagos autoriui teko rinkti iš Lietuvių kalbos žodyno kartotekos. Kaip žinoma, daugelis lietuvių kalbos žodžių įvairiose tarmėse vis kitaip kirčiuojami. O Sinonimų žodyne pateikiamas tik vienas kirčiavimo variantas. Išsiaiškinti, kuriam iš jų teiktinas pirmumas, galima buvo tik rašant Lietuvių kalbos žodyno tekstą, išnagrinėjus visą turimą medžiagą. Todėl dabar, jau turint visą Lietuvių kalbos žodyno tekstą, galima buvo kai kuriuos kirčiavimo nelygumus ištaisyti.

Ne visada aišku, kurį sinonimą reikia laikyti pagrindiniu ir jo lizde pateikti visus sinonimus. Autorius neretai pagrindiniu iškelia tarptautinį žodį. Šiuo metu priimtinesnė atrodo tokia nuomonė: jei lygiaverčiai vartojami savas ir tarptautinis žodis, pirmumas teikiamas savam. Tad ir Sinonimų žodyne jį reikėtų laikyti pagrindiniu. Todėl teko pakeisti kai kurių sinonimų grupių antraštinį žodį, pvz.: ataką į puolimą, aplodismentus į plojimus, furunkulą į šunvotę ir kt.

Teko pataisinėti ir įvairius kitus skaitytojų nurodytus trūkumus. Reikia tikėtis, kad nauji šio žodyno antrojo leidimo skaitytojai pateiks pastabų, kuriomis galės pasinaudoti Lietuvių kalbos instituto leksikologai ir leksikografai tobulindami sinonimų žodyną.
 
Platesnės informacijos apie Lietuvių–latvių žodyną prieiga per internetą: <http://lkiis.lki.lt/sinonimu-zodyno-pratarme>.
 
Kalba
lietuvių
Autoriai
A. Lyberis
Redaktoriai
J. Paulauskas
Publikavimo informacija
Data
2002
Vieta
Vilnius
Leidėjas
Pavadinimas
Lietuvių kalbos institutas
Licencija
Pavadinimas
Kūrinio negalima naudoti kitaip nei nurodyta Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme ir Raštijos IS nuostatuose (https://www.raštija.lt/nuostatai). Bet kokiu būdu viešai naudojant kūrinį turi būti nurodyta jo autorystė.
Atsisiųsti žodyną RDF formatu
Atsisiųsti žodyno bibliografiją RDF formatu