valandinių dar­bo sąnaudų indeksas

termino šaltinis: 
2012 m. gruodžio mėn. ECB mėnesinio biuletenio žodynėlis
statusas: 
Neaprobuota VLKK
apibrėžtis: 
Darbo sąnau­dų matas, įskaitant bru­to darbo užmo­kestį (gry­naisiais pinigais ir natūra su premijo­mis) ir kitas darbo išlaidas (darbdavių so­cialinės apsau­gos įmo­kas ir darbdavių mo­kamus su užimtu­mu su­siju­sius mo­kesčius, atėmus darbdavių gau­tas subsidijas) už faktiškai dirbtą valan­dą (įskaitant viršvalandžius).
apibrėžties šaltinis: 
2012 m. gruodžio mėn. ECB mėnesinio biuletenio žodynėlis
angliškas terminas: 
hourly labour cost index
angliško termino santrumpa: 
HLCI

Komentuoti

CAPTCHA
Šis testas yra skirtas patikrinimui, ar Jūs esate žmogus. Tai reikalinga apsaugai nuo brukalų (spam).
Image CAPTCHA
Įveskite paveikslėlyje pavaizduotus simbolius